Challenge Groene Icoonprojecten

Jury

Rol van de jury

Alle ingediende ontwerpen voor groene icoonprojecten worden beoordeeld door een onafhankelijke jury (ofwel adviescommissie). Deze jury kent aan ieder project een score toe op basis van de criteria.

De 9 ontwerpen met de hoogste jurybeoordeling ontvangen, na bekrachtiging van Gedeputeerde Staten, een bijdrage van 50% van de realisatiekosten met een maximum van € 100.000.

 

Samenstelling van de jury

De vijf juryleden van de Challenge Groene Icoonprojecten hebben een grote affiniteit met het onderwerp en zijn deskundig op het gebied van o.a. biodiversiteit en klimaatadaptatie. De jury bestaat uit de volgende personen:

  • Marja van der Tas - Juryvoorzitter (Toezichthouder, adviseur en bestuurder)
  • Tim van Hattum (Programmaleider Klimaat Wageningen University & Research)
  • Jelle de Jong (Algemeen Directeur IVN Nederland)
  • Petra Lettink (Directeur Klimaatverbond Nederland)
  • Jelle Reumer (Bioloog en publicist)

 

Marja van der Tas (juryvoorzitter)

Professionele betrokkenheid: Marja is lid van het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe. Waterschap Vallei en Veluwe wil een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in stedelijke gebieden en aan een gezonde leefomgeving die bestand is tegen klimaatverandering. Daarnaast is Marja onder meer plv. voorzitter van de Commissie m.e.r. en voorzitter van de raad van toezicht van de Raad van Toezicht van Geldersch Landschap en Kastelen.

Persoonlijke betrokkenheid: Nadere informatie volgt.

Motivatie als jurylid: Nadere informatie volgt.

 

Tim van Hattum

Professionele betrokkenheid: Als Programmaleider Klimaat bij Wageningen University & Research ben ik volop bezig met nature-based oplossingen voor het klimaatprobleem. Samenwerken met natuur en natuurlijke processen staat daarbij centraal. Dat komt ook tot uiting in de visie voor Nederland in 2120 die we in december 2019 hebben gepubliceerd.

Persoonlijke betrokkenheid: Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit zijn de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. We moeten hard aan de slag om ervoor te zorgen dat klimaatverandering beheersbaar blijft en dat we ons gaan aanpassen aan de onvermijdelijke  gevolgen ervan. Dat geldt zeker voor steden en dorpen. Wij ontwikkelen kennis over de impact van klimaatverandering en nature-based oplossingen.

Motivatie als jurylid: Het vergroenen van steden en dorpen biedt enorm veel kansen om ze voor te bereiden op het veranderende klimaat, het verbeteren van de biodiversiteit en het welzijn van mensen. Ik wil me graag inzetten voor het op grote schaal realiseren van groen zodat we het toekomstbeeld van Nederland in 2120 daadwerkelijk gaan realiseren.

 

Jelle de Jong

Professionele betrokkenheid: Als Algemeen Directeur van IVN Natuureducatie maak ik me hard voor een groene en gezonde leef, leer, zorg en werkomgeving voor alle Nederlanders. De Challenge voor groene icoonprojecten in Gelderland past daar uitstekend bij.

Persoonlijke betrokkenheid: De biodiversiteit is de afgelopen decennia met 50% afgenomen en ons kleine landje is een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld met 500 inwoners per m2. De afstand tot natuur was nog nooit zo groot. Kinderen van 10-14 jaar zitten dagelijks gemiddeld 6 uur achter een beeldscherm, waar ze vroeger rondzwierven mogen ze nu nog net naar het eind van de straat. En meer dan 25% van de ouderen in verpleegtehuizen komt nooit meer buiten. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat mensen groen en natuur in hun omgeving nodig hebben: steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont dit aan. Het verbinden van mens en natuur was nog nooit zo belangrijk!

Motivatie als jurylid: Gelderland is een provincie die zich bij uitstek onderscheidt door de kwaliteit van groen en natuur. Veel van die natuur is echter niet bij mensen om de hoek. In deze Challenge zoeken we die projecten die echt het verschil maken bij het vergroenen en het meer ruimte maken voor mens en dier binnen de bebouwde kom. We zoeken ideeën met een hoog ‘doorkwerkgehalte’, zo van ‘moet je nou eens horen’. We kijken bijzonder uit naar de inzendingen.

 

Petra Lettink

Professionele betrokkenheid: Mijn huidige functie van directeur bij Klimaatverbond Nederland heeft vele raakvlakken met de inhoud van de challenge. Sinds onze oprichting in 1992 ondersteunt Klimaatverbond Nederland onze leden (gemeenten, provincies en waterschappen) bij het ontwikkelen van beleid en acties om de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk te beperken. Sinds een paar jaar ondersteunen we onze leden óók met klimaatadaptatie: het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. In lokaal klimaatbeleid is het belangrijk dat mensen zich verbonden voelen met hun leefomgeving, en de kans krijgen om daar deel van uit te maken en de leefomgeving mede vorm te geven.

Persoonlijke betrokkenheid: Mijn betrokkenheid bij dit onderwerp zit in het belangrijke en complexe onderwerp ‘klimaat’. Daarnaast ben ik ook opgeleid als sociaal geograaf. Tijdens mijn studie heb ik al geleerd dat de betrokkenheid bij en interactie met een groene leefomgeving zeer belangrijk is voor het welzijn en de gezondheid van mensen. En dat welzijn is weer belangrijk voor onze samenleving. Ik woon zelf ook in een heel natuur- en waterrijke omgeving waar veel mensen wandelen en recreëren, dus ik ondervind en zie dagelijks het belang van groen.

Motivatie als jurylid: In een versteende omgeving loopt het water naar het riool in plaats van de bodem in, en in de zomer maken hete stenen van straten en gebouwen de leefomgeving vaak ondraaglijk. Groen helpt dit tegengaan en dit belangrijke groen voor klimaatadaptatie helpt ook voor de biodiversiteit, de gezondheid en verhoogt zelfs de waarde van vastgoed. Maar we zijn veel groen kwijtgeraakt de afgelopen jaren. Vergroening is daarom een maatschappelijke hersteloperatie, die noodzakelijk is om ons land leefbaar, weerbaar en gezond te houden. Ik kijk uit naar de voorstellen!

 

Jelle Reumer

Professionele betrokkenheid: Ik ben bioloog. Van 1987-2015 was ik directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, en heb daar, samen met de gemeente Rotterdam, eind jaren 90 bureau Stadsnatuur Rotterdam (bSR) opgericht, kortweg bureau Stadsnatuur. Het bureau is uitgegroeid tot een succesvol ecologisch onderzoeksbureau met veel nadruk op de vergroening van het urbane gebied en de effecten op de biodiversiteit.

Persoonlijke betrokkenheid: Als publicist ben ik veel bezig met natuur en biodiversiteit, en om daarover te communiceren naar het publiek, o.a. in de vorm van boeken, columns (Vroege Vogels) en rubrieken (Trouw). Vergroening van de gebouwde omgeving is ongelooflijk belangrijk; het heeft directe effecten op de biodiversiteit, op het lokale (micro)klimaat, de waterhuishouding en last but not least ook op het menselijk welbevinden.

Motivatie als jurylid: Ik juich iedere poging toe om de mens en de natuur meer met elkaar in evenwicht te brengen. De challenge voor groene icoonprojecten past daar goed bij.

Cookie-instellingen