5. Natuurpark Kronenkamp nabij Neede

Ger Borgers
0 reacties

Het is tijd om te stemmen op een van de twintig prachtige projecten die zijn genomineerd voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit met als thema Brede blik op ruimte.

Van 14 september 2020 tot en met 14 december 2020 kan iedereen 1 stem uitbrengen op een van de onderstaande projecten. Mogelijk ontvangt dat project de publieksprijs. Een bedrag van 10.000,00 euro waar ze het project nog beter mee kunnen maken. Dus breng nu je stem uit en vraag collega’s, vrienden en kennissen om hetzelfde te doen en stuur hen deze link www.gelderland.nl/gprk2020-stemmen en gebruik #GPRK2020

Hoe kun je stemmen?

Stap 1.  Maak een account als je die nog niet hebt

Stap2. Bevestig je registratie via de mail die je ontvangt (misschien in je spambox)

Stap 3.  Log in op je account

Stap 4. Breng je stem uit. De mogelijkheid om te stemmen verschijnt op de pagina van de nominaties zodra je bent ingelogd.

Stap 5. geef in het reactieveld van het project aan waarom dit project volgens jou moet winnen. De stemmer met de best onderbouwde mening ontvangt een leuk prijzenpakket.

We zijn ons ervan bewust dat we veel van je vragen, maar we willen dat deze prijs veilig en eerlijk verloopt. Daarom willen we dat je een account aanmaakt. Mocht je alleen een account willen om te stemmen, dan kun je je account direct weer verwijderen.

De bekendmaking van de winnaar van de publieks en juryprijs van de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 is op 18 december 2020.

De voormalige rioolwaterzuivering in Neede is door veel vrijwilligers getransformeerd tot een natuurpark van 2 ha, waarbij de bouwwerken een nieuwe bestemming hebben gekregen. Cultuurhistorie, ecologie, educatie en maatschappelijke functies komen samen op deze bijzonder inspirerende plek.

Keuzemenu ambities

Energietransitie
Klimaatadaptie
Circulaire economie
Biodiverstiteit
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Berkelland

Omschrijving van de ligging van het project

Het project ligt aan de rand van het centrum van Neede in 'de oksel' van twee woonwijken en maakt een verbinding met het achterliggend landschap. ‘Om de hoek’ liggen de sportvelden en er is een gezamenlijk parkeerterrein.

Periode van realisatie van het project

2015-2020

De belangrijkste actoren in en rond het project

IVN Afdeling Oost Achterhoek en de St. Vleermuizendorp Neede zijn de founders en hebben het project ondergebracht in de in 2017 opgerichte Stichting Natuurpark Kronenkamp. Van aanvang af aan is samengewerkt met de inwoners, lokale verenigingen, (onderwijs) instellingen en ondernemers. Het project is ondersteund door de provincie Gelderland, gemeente Berkelland en waterschap Rijn en IJssel. Daarnaast is bijgedragen door o.a. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Leader, Oranjefonds, St. Doen, Roelvinkfonds en het VSB-fonds.

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

De door de natuur overwoekerde locatie is toegankelijk en veilig gemaakt. De door vandalisme beschadigde bouwwerken zijn/ worden geconserveerd en hebben/ krijgen een nieuwe functie. Het park is opengesteld en verbonden met het naastgelegen Hofmaatpark. Hiermee is een bijzonder wandelgebied ontstaan, waar de ontwikkeling van flora en fauna ontwikkeling gestimuleerd wordt. Een filter van 300 m² is geschikt gemaakt als ontmoetings- en bezoekerscentrum. Hier is de vleermuizenexpositie ondergebracht en de geschiedenis van Neede (canon) in beeld gebracht. Het centrum is integraal toegankelijk en wordt tevens gebruikt voor activiteiten die gerelateerd zijn aan (sociale) cultuur, natuur, duurzaamheid en waterzuivering. Het centrale pompgebouw is gerenoveerd tot een tuinwerkplaats en een voormalige garage is ingericht als gereedschapsopslag. De voorgistingstank is geschikt gemaakt voor vleermuizenwinterverblijf. De locatie wekt z’n eigen energie (zonnepanelen) op en zorgt voor warmte (winter) en verkoeling (zomer) middels een aardwarmtepomp. Ook tijdens natte en hitte perioden is door zo’n 50 vrijwilligers hard gewerkt om er een ‘pareltje’ van te maken. Lokale ondernemers hebben op velerlei wijze ondersteund en bijgedragen. Nooit is tevergeefs een beroep gedaan op de gemeente, waterschap en provincie. Misschien is deze brede samenwerking wel het meest succesvolle ‘ruimtelijke’ aspect van het project.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

Een erg onveilige en onzichtbare locatie, zonder betekenis voor de naaste en de ruimere omgeving is omgetoverd tot een verbindende en inspirerende locatie waar landschap, cultuurhistorie en natuur samenkomen. Waar ruimte is voor recreatie, educatie, ontspanning en inspanning. Waar door samenwerking van het begin af aan, een ontmoetingsplek is ontstaan voor bewoners, instellingen en bedrijven. Een duurzaam project met eigen energievoorziening middels zonnepanelen en warmtepomp. Hergebruik van bouwwerken en materiaal. Een inrichting van de buitenruimte gericht op de verhoging van de biodiversiteit d.m.v. aanplant van bloeiende en besdragende bomen en heesters, bloeiende akkerranden en schuil- en nestplekken voor vogels, kleine zoogdieren en insecten. Een vleermuizenomgeving met versterkte aanvliegroutes, beplanting die voedsel (insecten) genereert, zomerverblijven- en een winterverblijf, een expositie en de mogelijkheid tot het spotten van de beestjes, tijdens excursies.

Plan- en ontwerpproces

In het kader van haar 25-jarig jubileum in 2015 wilde de IVN-afdeling Oost-Achterhoek ‘een stukje groen’ schenken aan een woonwijk in haar werkgebied. Tegelijkertijd was de St. Vleermuizendorp Neede op zoek naar een nieuw onderkomen voor haar vleermuizen (lokale mascotte) expositie. Men trof elkaar bij de gemeente, die voornemens was de voormalige rioolwaterzuivering Neede te slopen. Door een (project) groepje vrijwilligers, met relevante professionele kennis, is vervolgens een plan gemaakt om het gewenste ‘groen’ en ‘onderdak’ te realiseren. De samenwerking en de locatie bleken dermate inspirerend dat het plan fors uitgroeide tot een natuurpark van 2 ha, met behoud van de 8 bouwwerken, die een nieuwe functie krijgen. Eind 2016 heeft het Gemeentebestuur besloten de locatie in erfpacht te geven aan de vrijwilligersorganisatie Stichting Natuurpark Kronenkamp i.o. De Stichting is gevestigd in 2017 en het bestuur werd gevormd door leden van de projectgroep. Daarmee is sloop van dit markante naoorlogse object voorkomen. De stichting kreeg het gereserveerde sloopbedrag gefaseerd ter beschikking. Dit bedrag is vooral ingezet als cofinanciering bij het verwerven van fondsen en subsidies. Van af aan het begin is ingezet op betrokkenheid van, en samenwerking met inwoners, ondernemers en onderwijsinstellingen. Inwoners zijn betrokken bij de planvorming, de ontwikkeling en de uitvoering. De leerlingen van OBS De Hofmaat zijn actief betrokken bij de ontwikkelingen en zijn pilot in (educatie) projecten. Leerlingen van praktijkschool MaxX doen er stages en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken mee. Eigen energievoorziening, hergebruik en samenwerken met de natuur zijn uitgangspunten. Zo is de aanwezige grondopslag gebruikt voor het vormen van een heuvel, waarmee het ‘stenen gedeelte’ (gebouwen) is onderscheiden van het ‘door de natuur overgenomen groene gedeelte’. In deze heuvel is een klein openluchttheater/klaslokaal vormgegeven en vanaf de punt van de heuvel heeft men zicht op het achterliggende landschap. Het terrein is veilig en toegankelijk gemaakt. Gelijktijdig zijn de benodigde vergunningen, financiën en overeenkomsten verworven. En sinds eind 2018 is het geheel een gemeentelijk monument; daarmee is de locatie ook in de toekomst geborgd.

Ambities en opgaven voor de toekomst

Het realiseren van het project heeft specifieke (bouwproject) deskundigheid en energie gevraagd. De opgave is thans om de inhoudelijke mogelijkheden (informatie, educatie, recreatie) uit te breiden en te versterken. En Natuurpark Kronenkamp verder bekendheid te geven, als een bijzondere plek in de Achterhoek Gelderland. Versterking van natuur, onder andere door groene verbindingen te maken met landschapselementen in de omgeving en het achterliggende landschap. Een bij de locatie behorend weiland van 0,9 ha wordt zodanig ingericht dat het de letterlijke verbinding vormt tussen het park en landschap. In een project met Hogeschool Saxion (Smart Solutions) is door 7 studenten een aanzet gegeven tot een totaal marketingconcept voor het park. Digitalisering en gebruik van multimedia is hierbij het uitgangspunt. Dit project wordt thans samen met Needse ondernemers uit deze branche verder ontwikkeld. Het ontwikkelen van een rioolwaterzuivering museum. Verder conserveren van bouwwerken en installaties. Het realiseren van een digitale maquette door middel van project mapping. Mede in dit kader is het voornemen een helofytenfilter aan te leggen en daarmee het eigen water te zuiveren. De nagistingstank (met een oppervlakte van 75 m2 en een hoogte van 8 meter, grotendeels ondergronds) wordt gerestaureerd en ontwikkeld tot 360-graden belevingstheater. De vergunningen zijn verstrekt en financiële middelen voor de restauratie zijn verworven.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

We zijn gestart met een kleine groep vrijwilligers/professionals. Naarmate het project vorm- en meer aandacht kreeg haakten vele vrijwilligers aan. Inmiddels 80 mensen met hun eigen kwaliteiten, die hun plek in het project vonden. En samen proberen we er iets unieks van te maken. Zelf ben ik vanaf het begin bij het project betrokken. Persoonlijk dus met een professionele achtergrond.

Bijzonderheden

In het kader van de Gouden Gelderse Roos prijs 2019 behoorde het project tot de 3 genomineerden voor de juryprijs en eindigde als 2e bij de publieksprijs.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Stemmen

Twitter

Op de kaart

0  reacties

Cookie-instellingen